Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti

Jaromír Málek –JAMAL s.r.o., Husova 2087, 508 01 Hořice


I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Jaromír Málek-JAMAL s.r.o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterou je společnost Jaromír Málek – JAMAL s.r.o., se sídlem v Hořicích, Husova 2087, IČO: 27463125, zapsán KS HK.oddíl C složka 20363  a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č.513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

a) „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
b) „Prodávající“ je obchodní společnost Jaromír Málek-JAMAL s.r.o.se sídlem v Hořicích, Husova 2087 zapsán KS HK.oddíl C složka 20363  . Společnost Jaromír Málek - JAMAL s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
c) Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
d) „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
e) „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky, nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

III. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právním norem považována za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Internetový obchod lze u společnosti Jaromír Málek - JAMAL s.r.o. uskutečnit u zboží označeného symbolem „košíku“. 

IV. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v obchodně bez předchozího upozornění zákazníka. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Prodávající je plátcem DPH.

V. Dodací lhůty

Pokud je zboží skladem, je obvyklá dodací lhůta u tohoto druhu zboží od 2 do 5 pracovních dnů. V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás o tom informovat. Pokud potřebujete ještě před podáním objednávky vědět přesný termín dodání konkrétního zboží, prosím kontaktujte nás:
Telefon : 493 621615
E-mail: Jaromír Málek

VI. Způsob dodání a úhrada zboží

Objednané zboží Vám zašleme poštou nebo doručovací službou na dobírku. Při objednávce a dodávce  zásilky v hodnotě nad 3.000,-Kč bez DPH neplatíte poštovné či dopravné. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy (např.osobní odběr) na prodejně: Husova 2087, 508 01 Hořice, a to dle specifikace jednotlivé objednávky.

VII. Odstoupení od smlouvy

a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení paragrafu 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, pokud porušil jejich původní obal.

b) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. a)  o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením paragrafu 1829 odstavce 1. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě,že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího Husova 2087, 508 01 Hořice, či na adresu elektronické pošty prodávajícího servis@jamal.cz.

c) V případě odstoupení od kupní smlouy dle článku b) obchodních podmínek se kupní smouva od počátku ruší . Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

d) V případě odstoupení od smlouvy dle článu b) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn taktéž vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

e) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

f) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

g) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Podmínky vrácení peněz:

- zboží musí být naprosto neporušené,neponičené, nepoužité a schopné dalšího prodeje
- k zásilce může být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím.

V případě vrácení zboží NEPOSÍLEJTE zboží „NA DOBÍRKU!!“

Dobírky nepřebíráme!!!

 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neodkladně převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

IX. Ochrana osobní údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

X. Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce Záruka, reklamační řád.

 

Z Á R U K A ,    R E K L A M A Č N Í    Ř Á D

 

I. Reklamace při převzetí zásilky kupujícím

Při převzetí zásilky vždy ještě za přítomnosti přepravce-řidiče se přesvědčte, že obal zásilky není poškozený (výrazně promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, zásadně porušena balící páska apod.). Pokud  tomu tak je, ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte. Napište na náš e-mail Jaromír Málek z jakých důvodů jste nepřevzali zásilku. Co nejdříve se s Vámi spojíme a společně domluvíme dodání nové zásilky.

II. Ostatní reklamace

Pokud jste převzali neporušený balík, je ve Vašem zájmu bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout. O dalších případných závadách a nedostatcích nás informujte telefonicky nebo písemnou cestou (dopis nebo e-mail) do tří dnů od jeho doručení. Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dokladu o zaplacení.

Při zjištění skryté závady, kterou bude kupující považovat za reklamaci, kontaktuje kupující prodávajícího telefonicky pro urychlení vyřízení reklamace. Po telefonické dohodě na dalším společném postupu vyplní kupující Reklamační list. Reklamační list si kupující vyhotoví sám. Reklamační list musí obsahovat: datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady. Reklamační list přiložte spolu s kopií dokladu o zaplacení ke zboží a zboží zašlete na adresu prodávajícího běžným balíkem popřípadě zboží doručte osobně. Prodávající se k reklamaci vyjádří co nejdříve ode dne obdržení zboží.

III. Záruka

Záruční doba platí ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na dodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele (občana), pokud není uvedeno u jednotlivých položek e-shopu jinak. U kupujícího, který není spotřebitel(občan) se záruka řídí, dle podmínek výrobce, dovozce.
Zboží, u kterého je vyžadována odborná instalace firmou, je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána.

IV. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v záručním listě ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

 

Zvláštní povinnost internetových obchodů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

S úctou a pozdravem Jaromír Málek - JAMAL