Jaromír Málek - JAMAL s.r.o., IČ 27463125, se sídlem Husova 2087, 508 01 Hořice

(„Správce“) v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro splnění právní povinnosti nebo z důvodu oprávněného zájmu Správce či třetí strany, kterým je zejména zájem na naplnění níže uvedených Účelů, nebo na základě Vašeho souhlasu, pokud byl Vámi udělen („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, telefon, případně další OÚ, jestliže je Správci sami poskytnete nebo jestliže je Správce získá jiným zákonným způsobem. OÚ jsou kategorie adresní a identifikační.

V souvislosti s prodejem služby nebo zboží a dále v případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat OÚ za účelem zasílání obchodních sdělení, novinek, reklamních kampaní informujících o službách a zboží Správce a jeho dodavatelů.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel: zpracování nabídky, uzavření smlouvy, plnění smlouvy a k účelům s plněním smlouvy souvisejícím, marketingových aktivit Správce, vyřízení reklamace, identifikace a evidence obchodních partnerů, evidence smluv, fakturace, komunikace s obchodními partnery („Účel“), a to na základě některého Právního důvodu zpracování.

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce Vašich OÚ patří následující kategorie příjemců: ostatní společnosti, se kterými OÚ sdílíme z důvodu našeho oprávněného zájmu, účetní, daňoví, právní a další poradci Správce, auditoři, dodavatelé služeb pro Správce, jako například poskytovatelé IT služeb, dopravci nebo držitelé poštovní licence. Správce Vás informuje, že bude zpracovávat OÚ po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi. Po jeho ukončení budou osobní údaje přístupné omezenému počtu osob, a to do doby promlčení práv ze smlouvy a dále pak po dobu nutné archivace vyžadované na základě zákona. Nemáte-li se Správcem uzavřený smluvní vztah, pak budou Vaše OÚ zpracovávány po dobu, po kterou to bude nezbytné pro naplnění Účelu a pokud Vaše OÚ zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, tak do doby jeho odvolání.

Správce Vás informuje, že máte právo (i) požadovat od Správce přístup k OÚ, (ii) opravu OÚ, (iii) výmaz OÚ, (iv) omezení zpracování OÚ, (v) vznést námitku proti zpracování OÚ a (vi) na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci). Správce Vás dále informuje, že (i) lze odvolat souhlas, poskytnete-li OÚ se souhlasem, (ii) podat stížnost proti zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz, (iii) že poskytnutí OÚ není povinností a (iv) že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány, případně kopie zpracovávaných OÚ. Žádosti, námitky, uplatnění Vašich práv lze zasílat do sídla Správce nebo na e-mail: jaromir.malek@jamal.cz.

Správce podrobněji sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, jestliže (i) OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracovávání OÚ zpracovávaných na základě právního důvodu oprávněný zájem Správce, (iv) OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) OÚ byly shromážděny v souvislosti s obchodními sděleními.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti (i) zpracování OÚ, které se Vás týkají a byly získány na základě oprávněného zájmu Správce nebo třetí osoby, a to včetně profilování založeného na těchto důvodech nebo (ii) zpracování OÚ pro přímý marketing. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Pravidla používání tzv. cookies naleznete zde.

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu.

Jak využíváme cookies

Ukládání Vašich předvoleb a nastavení
Soubory cookies využíváme k uložení vašich předvoleb a nastavení, která v průběhu návštěvy provedete.

Přihlášení k zákaznickému účtu
Soubory cookies s omezenou platností používáme, abychom Vám umožnili přihlášení na našich webových stránkách.

Analýza
Využíváme soubory cookies za účelem shromažďování informací o výkonu a provozu webových stránek a dalších online prezentací. Soubory cookie určené k analýze a statistice o provozu umožňují identifikovat unikátní uživatele webu. Nejsou však nijak svázány s vaší osobou nebo IP adresou. To zahrnuje i soubory cookie od poskytovatelů analytických nástrojů.

Zobrazování a cílení reklam
Soubory cookies využíváme za účelem cílení reklamy na produkty, o něž jste v minulosti projevili zájem. Zájmem se v tomto případě rozumí například prohlédnutí detailu konkrétního produktu na webových stránkách.